dotácia na podnikanie
Ak plánujete začať podnikať a ste momentálne na Úrade práce, máte možnosť získať príspevok na podnikanie až do výšky 4 791,40€.
Ako? To sa dočítate v nasledujúcom článku.

Vedeli ste, že štát vám vie pomôcť pri rozbehnutí podnikania? Asi každý začínajúci podnikateľ musel na začiatku vyriešiť otázku odkiaľ bude mať kapitál na podnikanie. Niektorí si mohli našetriť, iní nájsť investora a ďalší môžu využiť dotáciu na podnikanie od štátu. Aké sú však podmienky na získanie dotácie na podnikanie. dotácia na podnikanie

Presné podmienky nájdeme v § 49 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) v tomto zákone sa nazýva ako „príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť“. Získať tento príspevok môže každý kto spĺňa tieto podmienky: dotácia na podnikanie

  1. Je považovaný za uchádzača o zamestnanie. dotácia na podnikanie
  2. Je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie aspoň 3 mesiace. dotácia na podnikanie
  3. Bude prevádzkovať živnosť (alebo vykonávať činnosť
    samostatne-hospodáriaceho roľníka) nepretržite aspoň 3 roky. dotácia na podnikanie
  4. Písomne požiadal príslušný Úrad práce v mieste podľa plánovaného miesta podnikania.

Z týchto podmienok je jasne dané, že musíte byť nezamestnaný aspoň tri mesiace aby ste mali nárok požiadať o príspevok na podnikanie. Až po požiadaní a schválení príspevku si môžete založiť živnosť a začať podnikať.

Mohlo vás napadnúť prečo sa všade spomína iba živnosť a firma s označením s.r.o. nikde nie je uvedená. Dôvod je jednoduchý: „Príspevok na podnikanie je možné získať len na prevádzkovanie živnosti podľa zákona č. 455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov alebo vykonávanie poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov (tzv. samostatne hospodáriaci roľník)“.

Takže dotácia (príspevok) na podnikanie je určený len pre fyzické osoby. Právnické osoby ho ako podnikatelia nemôžu získať vôbec!

Čo ak ste už v minulosti podnikali? dotácia na podnikanie
Žiadatelia o príspevok na podnikanie, ktorí v minulosti podnikali majú podmienky prísnejšie. Týka sa to hlavne dĺžky evidencie na Úrade práce: „Žiadateľ o príspevok (dotáciu) na podnikanie, ktorý už v minulosti podnikal, musí byť vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej dvanásť mesiacov a v období šesť mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pozastavil, prerušil alebo skončil prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti“.

 

Výška príspevku na celom Slovensku nie je jednotná, dokonca sa líši aj v okresoch košického kraja.

Výška príspevkov od 01.01.2017:
Košice I – IV:       max 3 593,55€
Košice – okolie:  max 4 791,40€

Tento príspevok však nedostanete naraz ale po častiach. Príspevok sa delí na dve časti. Prvú časť vo výške 60% dostane žiadateľ do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku. Druhú časť 40% dostane po prvom roku prevádzkovania podnikania. Podmienkou je, aby úradu práce predložil prvú správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku.

Správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti bude musieť podnikateľ úradu práce predkladať po každom jednom roku podnikania v rámci trojročného obdobia, na ktoré bude dohoda o poskytnutí príspevku na podnikanie uzatvorená.

Čo ak budete musieť ukončiť živnosť počas trvania dohody o poskytnutí príspevku na podnikanie? Príspevok nemusíte vracať celý ale celý príspevok na rozráta obdobie troch rokov: „Ak však podnikateľ nesplní povinnosť podnikať nepretržite najmenej tri roky, nemusí vrátiť úradu práce úplne celý príspevok, ale len jeho pomernú časť zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého nepodnikal“.

Ak chcete pomôcť so získaním príspevku na podnikanie prihláste sa na náš kurz Začínajúci podnikatelia.

Skôr, než sa vrhnete do svojho vlastného biznisu uistite sa, že máte jasno v týchto 8 bodoch. Neurobte chyby už v začiatkoch, dôkladne sa pripravte a začnite úspešne podnikať.

Máš záujem o viac informácií?

Prečítajte si aj: